UAB "Lija rūbai" reeglid

 I. Üldsätted

UAB "Lija rūbai", kohalik aadress: Gedimino tn. 11, LT-87134, Telšiai, ettevõtte kood: 302859647, Tel. +37060555636, E-post: info@lijameditsiiniriided.ee. Veebipoe lijameditsiiniriided.ee (edaspidi - Kauplus) reeglid (edaspidi - Reeglid) kehtivad Ostjale (edaspidi - Ostja) lijameditsiiniriided.ee Kaupluses tellimuse esitamisel.

Käesolevad kaupade ostu-müügi tingimused, pärast nende kinnitamist Ostja poolt (tellimuse vormistamisel, tehes linnukesega, et nõustute selle saidi reeglitega) on mõlemale poolele kehtiv juriidiline dokument, mis määrab kindlaks õigused ja Ostja ja Müüja kohustused, kauba ostmise, maksmise, kohaletoimetamise ja tagastamise kord ning muud mõlema poole kauba ostmisega seotud kohustused.

    Veebilehel konto loomisega kinnitab Ostja, et on käesolevate reeglitega tutvunud. Ostja konto loomise hetkest sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel pikaajaline müügileping. Reeglid kehtivad ka kõikidele ilma registreerimata tehtud ostudele.

      Kõikidel juhtudel loetakse, et Ostja on Reeglitega tuttav ja nõustub nendega, kui kinnitab kauba tellimisel oma tellimuse. Juhtudel, kui Ostja ei nõustu osaliselt või täielikult kõigi Reeglite või teatud osaga, ei tohi ta lijameditsiiniriided.ee elektrooniliselt tellimust esitada, vastasel juhul loetakse, et Ostja on tutvunud ja tingimusteta nõustunud kõigi Poereeglitega.         

      Müüja jätab endale õiguse Reegleid muuta, uuendada või täiendada.

Ostja peab tutvuma Müüja Veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikaga ja kinnitama, et nõustub sellega.

    Kui Müüja kohustub edastama Ostjale dokumente või muud teavet e-posti teel, vastutab Ostja kõikidel juhtudel Ostja õige ja toimiva e-kirja edastamise eest Müüjale.

    See dokument sätestab ka kauglepingute kaudu ostetud kaupade tagastamise ja ümbervahetamise tingimused ja korra.

     lijameditsiiniriided.ee vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates talle antud soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud Kaupluse reeglitega, kuigi talle selline võimalus anti.

II. Tellimuse esitamise kord ja tingimused

Ostja valib endale meelepärase kauba pärast Poe veebilehe külastamist. Oluline on täpselt mõõta oma kehamõõte ning valida õige suurus, värv ja mudel. Kohustuslikele väljadele on vaja sisestada täpsed (ilma mänguruumita) kehamõõdud. Kõik tooted valmistatakse vastavalt kliendi individuaalsele valikule. Kaupa ei ladustata, mistõttu on vaja täpselt valida õige suurus, sest kaupa ei vahetata ega tagastata (vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 2. osa punktile 3 (Tarbija õigus keelduda kauglepingust ja väljaspool kauplemisruume sõlmitud leping ei kehti lepingutele: lepingud kaubale, mis on valmistatud kasutaja juhiste järgi, mis ei ole eelvalmistatud ja mis on valmistatud kasutaja isiklikul valikul või juhised või kaubad, mis on selgelt kohandatud kasutaja isiklikele vajadustele).

Pärast kaubakorvi moodustamist peab Ostja sisestama valitud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma ees- ja perekonnanimi, aadress, kuhu kaup tarnitakse, telefoninumber ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamiseks. lijameditsiiniriided.ee kinnitab, et Ostja esitatud andmeid kasutatakse eranditult kaupade müümise ja kohaletoimetamise eesmärgil, rikkumata seejuures Leedu Vabariigi seaduste nõudeid isikuandmete kaitseks.

Pärast seda, kui ostja on tellimuse kinnitanud, saadetakse see aadressile lijameditsiiniriided.ee. Tellimus loetakse esitatuks hetkest, kui see lijameditsiiniriided.ee kätte saab. Samas loetakse sellisel juhul, et Ostja ja lijameditsiiniriided.ee vahel on sõlmitud leping. Selline leping loetakse aga täitmisele pööratavaks alles hetkest, kui lijameditsiiniriided.ee saab Ostja valitud pangast kinnituse tellimusele esitatud kauba eest tasumise kohta.

Pärast ostja tellimuse esitamist saadab süsteem automaatselt e-kirja, milles on märgitud tellimus ja selle andmed.

Kui lijarubai.lt saab pangast teate, et Ostja on sooritanud maksekorralduse Kauplusest kauba ostmiseks, loetakse seda tellimuse täitmise algushetkeks.

Kõikidel juhtudel loetakse, et Ostja on tellimust vormistades tutvunud ja nõustub tingimusteta kõigi Kaupluse Reeglitega, samuti kõigi muude tellimuses märgitud tingimustega.

III. Toodete hinnad, tasumise kord ja tingimused

Ostja tasub tellitud kauba eest ühel lijameditsiiniriided.ee Kaupluses märgitud viisidest: kasutades oma internetipanka.

Kui Ostja on valinud ühe veebipõhistest makseviisidest, kohustub ta tellitud kauba eest viivitamatult tasuma, vastasel juhul kaotab ta kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise tõttu pretensioonide esitamise õiguse, kuna tellimuse täitmine algab alles pärast seda, kui lijameditsiiniriided.ee on kauba eest tasutud.

        Hinnad kodulehel on märgitud eurodes (sisaldab sel ajal kehtivat käibemaksumäära).

     Lisateenused (kauba kohaletoimetamine, logode tikkimine, toodetele trükkimine jms lisateenused) ei sisaldu toote hinnas, kui Veebilehel ei ole selgelt öeldud teisiti.

        Müüja võib kauba hindu igal ajal muuta, välja arvatud juhtudel, kui Ostja on tellimuse juba kinnitanud. Pärast Ostja tellimuse kinnitamist ei saa toote hind muutuda, välja arvatud Müüjast mitteolenevatel objektiivsetel põhjustel (näiteks infosüsteemide tehnilised vead). Sel juhul on Ostjal õigus muutunud toote hinnaga mitte nõustuda ja tellimus tühistada. Peale tellimuse tühistamist tuleb Ostjale raha tagastada (kui ta oli tellimuse eest juba tasunud).     

          Pärast tellitud kauba eest makse laekumist hakkab arvestama periood, mille jooksul me kauba toodame ja teeme.

IV. Kauba tagastamine

UAB "Lija rūbai" kaupu ei ladusta, neid toodetakse ainult kliendi poolt valitud suuruse, värvi ja mudeli järgi. Seetõttu ei saa Leedu Vabariigi 2016. aasta tsiviilseadustiku kohaselt kvaliteetset kaupa tagastada. 8. november korraldus nr. XII-2756 artikli 6.22810 2. osa punkt 3 (Tarbija õigus kauglepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganeda ei kehti lepingutele: lepingutele, mis on sõlmitud kasutaja erijuhiste järgi valmistatud kaupade kohta, mis ei ole eelnevad. toodetud ja mis on valmistatud kasutaja isikliku valiku või juhiste alusel või kaupade jaoks, mis on selgelt kohandatud kasutaja isiklikele vajadustele).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/7/EÜ, 1997. a 20. mail ei ole Ostjal kaugmüügilepingutega seotud tarbijakaitsest tulenevalt õigust kasutada lepingust taganemise võimalust, kui soetatud kvaliteetkaup on toodetud vastavalt Ostja erijuhendile või on ilmselgelt kohandatud ostja erijuhiste järgi. teatud ostja (logotikandid, tekstiilile trükkimine jne).

V. Ebasobiva kvaliteediga kauba tagastamine

Kui tagastate toote ebakvaliteetse kvaliteedi tõttu, kohustume ebakvaliteetse toote omal kulul asendama sobiva kvaliteediga toote vastu või tagastama toote eest tasutud raha, kui vaatame tagastamisel toote üle ja hindame, et toode on meie süü tõttu ebakvaliteetne, st. ostjapoolsest mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjustusi ei ole tuvastatud, asi peab olema ostja poolt kasutamata, kahjustamata: riideid ei ole üritatud lahti võtta ega muul viisil parandada, kas riideid on määritud näopuudriga või muul viisil ja siis pestud vms, ei ole tehtud muudatusi, mis ei olnud toote kontrollimiseks vajalikud, sh kahjustatud etiketid ja muud kahjustused. Selliste riiete eest raha ei tagastata, kaup tuleb tagastada sellisel kujul, nagu see on kätte saadud.

Juhul, kui kaup vahetatakse ja selle käigus tekib hinnavahe, peab Ostja selle hinnavahe tasuma lijameditsiiniriided.ee. Hinnavahe tasutakse ülekandega lijarubai.lt märgitud pangakontole.

E-kirja tagastamisel poest ostetud toode, palume Teil saata e-kiri posti teel (info@lijameditsiiniriided.ee) vabas vormis kirjalik päring, milles on märgitud tellimuse üksikasjalik teave:

1. nimi, perekonnanimi;

2. telefoninumber;

3. tellimuse number;

4. kuupäev;

5. toode (ja mudel);

6. hind;

7. tarnekuupäev;

8. foto tootest, foto defektsest alast (kui tegemist on mehaanilise vigastusega ja on võimalik pildistada);

9. toote tagastamise põhjus (kirjeldage toote puudust);

10. mainige, kas toimub toote vahetus või raha tagastamine, raha tagastamise korral tuleb soovile märkida raha tagastamise konto number.

Tagastatav toode tuleb saata ainult tähitud postiga. Defektse kauba saatmisel palume lisada, skaneerida või pildistada saatekulu kinnitav kviitung. Saatekulu kantakse sooviavalduses märgitud kontole või muul mõlemale sobival viisil, vastavalt kokkuleppele.

Müüja ei ole kohustatud Ostjale hüvitama lisakulusid, mis on tekkinud seoses sellega, et Ostja on selgelt valinud muu, kui Müüja poolt pakutud odavaima tavapärase tarneviisi (tähitud tarne).

Ebakvaliteetse toote eest ostjale tasutud summa tagastatakse hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba vastuvõtmise päevast ning kõigi nõutavate dokumentide (kirjalik taotlus, saatekulu kontroll) laekumisel.

Jaekaubanduseeskirjad näitavad, et ebasobiva kvaliteediga kaup vahetatakse sobiva kvaliteediga kauba vastu ja kaup tagastatakse tsiviilseadustiku artiklites 6.363 ja 6.364 sätestatud juhtudel ja tingimustel. Kui Ostja nõuab ostja poolt tasutud raha tagastamist ja Ostja nõue rahuldatakse, kohaldatakse käesolevates reeglites sätestatud tagastamiskorda.

Kui ostja pretensioon rahuldatakse kauba asendamise tõttu, toimetatakse kaup üle hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil Ostja kauba tagastas, kui Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud ja sätestanud teisiti. .

Müüjal on õigus pretensioonid läbi vaadata 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nende laekumisest, kui Leedu Vabariigi õigusaktides ei ole sätestatud teisi tingimusi. Keeruliste juhtumite korral võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele edastatakse Ostjatele e-posti teel.

Kõigi defektsete kaupade tagastamist puudutavate küsimuste korral võite pöörduda e-posti teel. posti teel info@lijameditsiiniriided.ee E-R 8.00-17.00

Kaupa saab tagastada:

1. Saabumisel meie tootmisruumidesse aadressil Muziejaus g. 71, Telšiai.

2. Tähitud kiri aadressile:

                      Lija rūbai UAB

                      Muziejaus g. 71

                      LT-87379, Telšiai

VI. Kauba kohaletoimetamine

Ostja peab tellimust vormistades valima ühe müüja poolt pakutud kauba kohaletoimetamise viisidest ning märkima täpse tarnekoha ja õige kontakttelefoni.

  Ostja kohustub tellimuse ise vastu võtma ning vajadusel esitama isikut tõendava dokumendi. Juhtudel, kui Ostja ei saa tellimust ise vastu võtta, kuid Ostja esitatud andmete alusel toimetatakse see õigele aadressile teisele isikule, ei ole Ostjal pretensioonide esitamise õigust.

Kui Ostja poolt tellitud kauba mõõtmed ei võimalda mõne Veebilehel märgitud kauba kättetoimetamise teenuse teostamist (näiteks pakiautomaati tarnimist), ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu pretensioone.

 Kui ostja märkab kohaletoimetamise käigus paki kahjustusi, peab ta märkima märkused kulleri poolt edastatud paki saatedokumendis või kirjutama nende rikkumiste kohta eraldi dokumendi. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selliste toimingute mittetegemisel on Müüja vabastatud vastutusest Ostja ees pakendikahjustusega seotud tootekahjustuste eest, mida Ostja ei märkinud kulleri saatedokumendis.

Müüja jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise tasu olenevalt tellitud kauba kogusest ja kogusest.

Tellimuse koguhinnale lisandub kohaletoimetamise kulu. Kõikidel juhtudel tasub Toote kohaletoimetamise kulud (olemasolul) Ostja.

 Kauba kohaletoimetamise tähtaeg (tähtaeg on märgitud igale kaubale eraldi) on esialgne ja ei kehti juhtudel, kui lijameditsiiniriided.ee laos puuduvad kauba valmistamiseks vajalikud kangad või muud vahendid. , ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub lijameditsiiniriided.ee koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise kooskõlastama.

 Veebipoes lijameditsiiniriided.ee tellitud kaubad toimetatakse kohale ainult kullerteenuse kaudu. Selle teenuse hind sisaldub automaatselt tellimuse kogusummas.

VII. Tellitud kaubad

Kui ostja soovib osta tellitud Kaupa, kooskõlastatakse kõik Kauba ostu-, müügi-, tarne- ja muud tingimused Pooltevahelise eraldi kokkuleppega. Sel juhul kohustub Ostja katma etteülekandega Kauba täissumma ja selle tarnekulud selle olemasolul. Kui Ostja soovib osta Kauba tellimuse peale, võidakse rakendada Kauba minimaalseid tellimiskoguseid. Kui ostja keeldub tellitud kaubast, siis raha ostjale ei tagastata.

Kui Ostja tühistab tehingu enne Kauba tellimist tarnijatelt, kohustub Müüja tagastama Ostja poolt tasutud raha.

VIII. Vastutus

Ostja vastutab registreerimis- ja/või tellimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kogu vastutus ebaõigete andmete esitamisest tulenevate tagajärgede eest lasub ostjal.

Müüja ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei tutvunud käesolevate Reeglite, Privaatsuspoliitika või muude Veebilehel toodud dokumentide või teabega, kuigi tal oli selleks võimalus.

Kui Ostja registreerimisandmeid kasutavad kolmandad isikud, ei vastuta Müüja kolmanda isiku tegevuse eest.

IX. Müüja kasutatavad turundustööriistad

Müüja jätab endale õiguse korraldada erinevaid kampaaniaid, mänge ja loteriisid ning avaldada neid Veebilehel ja/või saata Ostja poolt määratud kontaktidele.

Müüjal on õigus kampaaniate ja mängude tingimusi muuta või need üldse lõpetada.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti teel: info@lijameditsiiniriided.ee